Samco Antennas

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-160 6 Element Yagi 10db Gain 140/199MHz Antenna

$210.00

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-260 6 Element Yagi 10db Gain 200/299MHz Antenna

$210.00

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-360 6 Element Yagi 10db Gain 300/399MHz Antenna

$210.00

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-460 6 Element Yagi 10db Gain 400/512MHz Antenna

$210.00

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-560 6 Element Yagi 9.5db Gain 500/599MHz Antenna

$225.00

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-660 6 Element Yagi 9.5db Gain 600/699MHz Antenna

$225.00

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-760 6 Element Yagi 9.5db Gain 700/699MHz Antenna

$225.00

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-870 7 Element Yagi 10db Gain 800/896MHz Antenna

$225.00

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-91313 13 Element Yagi 13db Gain 900/960MHz Antenna

$275.00

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-936 3 Element Yagi 6db Gain 900/960MHz Antenna

$150.00

Microwave, STL, RPU, Dividers, Jumpers, Satellite

Samco SAM-970 7 Element Yagi 10db Gain 890/960MHz Antenna

$210.00