Kathrein MBY-2, 48.5 MHz YAGI ANTENNA

    $1,835.40

    MBY-2, 48.5 MHz YAGI ANTENNA

    SKU: MBY-2-91100-035