Kathrein MBY-3, 48.75 MHz YAGI ANTENNA

    $2,107.10

    MBY-3, 48.75 MHz YAGI ANTENNA

    SKU: MBY-3-91105-036